fysioterapeut fysioterapi fysio

SOLEUS AS PERSONVERNERKLÆRING

Behandler: Soleus AS (heretter benevnt som Behandler)

Som Behandler vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du bl.a. informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, til hvilket formål, samt dine rettigheter. Daglig leder hos Behandler er ansvarlig for personopplysningene vi behandler. Har du spørsmål ta kontakt på: post@soleus.no, Tlf: 92121022. 

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss:

Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på, se GDPR art. 6 nr. 1f.

  1. For å kunne ivareta deg som kunde: 

Vi samler inn relevante opplysninger du gir oss vedrørende din helsetilstand og dine behandlingspreferanser. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke gitt gjennom å godta våre vilkår og/eller samtykke gitt i egenerklæringsskjema (GDPR art. 6 nr. 1a) for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg, se GDPR art. g nr. 1b. Dette gjelder også journalføring i.fbm. behandling, GDPR art. 6 nr. 1b, jf art. 9 nr. 2a.

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: 

Til slikt formål blir bare din e-postadresse lagret. Behandlingen vil skje på grunnlag av samtykke du har gitt. Se GDPR art. 6 nr. 1a.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. En tredjepart vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å ivareta deg som kunde.

I slike tilfeller vil vi ha inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Vær oppmerksom på at det foreligger unntak fra plikten til å slette. Vi vil beholde opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. GDPR art. 17 nr 3. Det vises i den forbindelse spesielt til plikten til å oppbevare journaler i 10 år, samt regnskapsplikten og dokumentasjonskrav i forsikringssaker.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg, med noen begrensninger (se punktet om Lagringstid). Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte behandlingsansvarlig. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer

Eventuelle endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Du vil bli informert om vesentlige endringer. 

Sist oppdatert: Oktober 2021

DATA PRIVACY STATEMENT FOR CLIENTS OF SOLEUS AS

Processor: Soleus AS (hereafter named Soleus)

At Soleus we will handle your personal data. Beneath you will find information about what personal data will be collected, why Soleus is doing this and your rights. If you have any questions, please contact the general manager at Soleus: post@soleus.no, +47 92 12 10 22

Why and what kind of personal data we collect

We collect the following personal data for the purposes specified here:

  1. Responding to requests: Name, phone number, email address and sometimes personal data depending on the request. The processing of personal data occurs based on assessment and we have determined that this is often necessary to help you with your request, cf. GDPR art. 6 nr. 1f.
  1. To take care of you as our client: Soleus collects relevant information about your health status and treatment-preferences given to us by you. The handling of your personal data is based on your consent given when accepting our terms and/or via health declaration, ref. GDPR art. 6 nr. 1a, and to fulfil our commitment for you, cf. GDPR art. g nr. 1b. This also applies to information in your journal to document the treatment, cf. GDPR art. 6 nr. 1b, jf art. 9 nr. 2a.
  1. In order to send marketing and newsletter and to give information about our company and related activities/our practice and related services/our clinic and related services/activities: For this purpose we will only store your email address. The handling of your personal data is based on the consent you have given, cf. GDPR art. 6 nr. 1a.
Sharing of your personal data to third parties

We don’t share your personal data with third parties unless we are given permission to do so. An example of this can be if you require us to share information, for whatever reason or if the law requires us to share this information. A third party will only get access to your information if it is necessary in order to take care of you as our client.

In these cases we will have made an arrangement to take care of the data security on all levels of the handling of your data/personal information. All handling of your personal data we are processing happens within the EU/EEA.

Storage time

We store your personal data as long as it is necessary for the purpose for which it has been collected for

This means that the personal data we are handling on the basis of your consent will be deleted if you withdraw your consent. Personal data we are handling in order to fulfil an agreement with you will be deleted when the agreement and resulting duties following this agreement are fulfilled.

Note that there are exceptions to the duty to delete personal data. We will store information in order to fulfil terms of law or to determine, to enforce or to plead a legal claim, cf. GDPR art. 17 nr. 3. This applies especially to the duty of storing journals for ten years, as well as mandatory accounting and obligatory documentation requirements in the event of an insurance case.

Your rights concerning our treatment of your personal data

You have the right to demand insight, correction and/or deletion of your personal data with some limitations, ref. “Storage time”. You also have the right to demand limited handling of your personal data, to address an objection against the handling of your data and requesting data portability. You can read more about your rights at The Norwegian Data Protection Authority: www.datatilsynet.no

In order to claim your rights you have to contact the manager. We will respond to your request as soon as possible and within 30 days at the latest.

Complaints

If in your opinion the processing of personal data does not comply with our privacy statement, please contact the manager at Soleus. You also have the right to send a complaint to The Norwegian Data Protection Authority (Datatilsynet).

Changes

Possible changes of our services or changes in our terms or regulations can result in changes of information you have been given here. Soleus will inform you about any significant changes.

Last updated: October 2021